Zhihan Zhou of Kaixindai on The Future Of Corporate Finance

Zhihan Zhou, General Manager of Kaixindai, on The Future Of Corporate Finance