Outlook and Challenges of China’s Anti-Fraud Industry

Panel discussion on outlook and challenges of China’s anti-fraud industry with Xinbo Wang of Niwodai.com, Xuehong Fan of Souyidai, Jianwen Xu of RRJC.com, Tao Jiang of Tongdun, Desheng Kang of PPmoney, Shuyin Ni of QIANSHENGQIAN. Moderated by Liang Bai of Lingyi.